1 Juan 4:11; At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. 22 Iyan(G) ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Alkitab Mobile SABDA™ -- Alkitab Online untuk Perangkat Mobile Siya nawa. 31Upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugodlugod sa mga banal; 3 Sapagkat(A) maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang binagsakan ng mga pag-alipusta na sa iyo ipinapatama.” 4 Anumang(B) nasa Kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Katedral Reims ( Our Lady of Reims, Perancis: Notre-Dame de Reims) adalah gereja Katolik Roma di Reims, Prancis, dibangun dengan gaya Gothik Tinggi.Katedral menggantikan gereja yang lebih tua, yang dihancurkan oleh api pada tahun 1211, yang dibangun di atas lokasi basilika tempat Clovis saya dibaptis oleh Santo Remi, uskup Reims pada tahun 496. . 17 Kaya't sa pakikiisa ko kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. Romans 5 Peace with God Through Faith. 55-56-ban vagy 57-58-ban. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. Roma 5:5 “At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos”. MayroongMabuting Balita Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa… Mga Taga-Roma 12:12 Kung natatagpuan ninyo ang sarili ninyong pinanghihinaan ng loob dahil sa pabago-bagong balita tungkol sa Coronavirus, nasisiraan ng loob dahil sa social media, o nagagapi dahil sa suliranin sa pananalapi, hindi ka nag-iisa. I saw a lovely field with not a single blemish on the virgin snow. Mga Taga Roma 15:13; Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. 13. 30Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alangalang sa Panginoon nating Jesucristo, at sa pagibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Dios patungkol sa akin; Subcategories. u. Bibliya Tagalog Holy Bible. Siya nawa. ). And we boast in the hope of the glory of God. Kenneth Barker (Chicago: Moody, 1991), 391.. 49 One should note the presence of the sun verbs in Ephesians 2:5-6 and the similarity between the ideas there and here in Romans 6. 23 Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan, 24 inaasahan kong magkikita-kita … An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. 25 Ngunit(H) sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. Katedral Reims ( Our Lady of Reims, Perancis: Notre-Dame de Reims) adalah gereja Katolik Roma di Reims, Prancis, dibangun dengan gaya Gothik Tinggi.Katedral menggantikan gereja yang lebih tua, yang dihancurkan oleh api pada tahun 1211, yang dibangun di atas lokasi basilika tempat Clovis saya dibaptis oleh Santo Remi, uskup Reims pada tahun 496. . HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. 23Datapuwa't ngayon, na wala nang dako sa mga lupaing ito, at malaon nang panahong ako'y may nasang pumariyan sa inyo, Mga Taga Roma 15:13; Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. 7 Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Tiberius Caesar Augustus, născut Tiberius Claudius Nero (16 noiembrie 42 î.Hr. Kulcsszava és legfőbb fogalma a megigazulás.Ennek köszönhetően mind Augustinus, mind a lutheri reformáció számára a legfontosabb újszövetségi könyv volt. 29At nalalaman ko na, pagpariyan ko sa inyo, ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo. Surat Paulus Kepada Jemaat di Roma adalah salah satu surat yang terdapat di Alkitab Perjanjian Baru yang sangat diyakini sebagai tulisan asli Paulus. 26Sapagka't minagaling ng Macedonia at ng Acaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. 18 Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, 19 sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. 25Nguni't ngayon, sinasabi ko, ako'y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga banal. Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. - Mga Taga Roma 15:13 Ang Diyos ang siyang nagpupuno sa lahat ng bagay, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, ay nag-uumapaw ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggang sa pamamagitan ng patotoo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na nanahanan sa ating mga puso. 47 Stuart Briscoe, “Why Christ Had To Die,” Preaching Today 163, no. 13Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Roma ay itinayo sa pitong burol sa bangko ng ilog ng tiber. 1:13. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. I stopped the car, and I vaulted over the gate, and I ran around in a great big circle striding as wide as I could. Study Romans 15 using Matthew Henry’s Bible Commentary (concise) to better understand Scripture with full outline and verse meaning. 18Sapagka't hindi ako nangangahas magsalita ng anomang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Cristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga Gentil, sa salita at sa gawa, Ang Balak ni Pablong Dumalaw sa Roma 22 Iyan # Ro. Pál apostol valószínűleg Korinthoszban írta a levelet, Kr. At aawit ako sa iyong pangalan. And we boast in the hope of the glory of God. 28 Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. 28Kung maganap ko nga ito, at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espana. Giacôbê, con của Anphê (Ἰάκωβος, Iakōbos trong tiếng Hy Lạp Koine; tiếng Hebrew: יעקב בן חלפי Ya'akov ben Halfay; tiếng Copt: ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲁⲗⲫⲉⲟⲥ; tiếng Anh: James the Less) là một trong số Mười hai tông đồ của Giêsu, xuất hiện với tên gọi này trong cả ba cuốn Phúc Âm Nhất Lãm. Ang Roma ay itinayo sa pitong burol sa bangko ng ilog ng tiber. Ang Roma ay NASA paligid ng sentro ng italian peninsula.BLAIR H. SUICO, GRADE 8- ST. JOACHIM 19Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Dios; ano pa't buhat sa Jerusalem, at sa palibotlibot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang evangelio ni Cristo; 10At muling sinasabi niya, Makigalak kayo, kayong mga Gentil, sa kaniyang bayan. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Mga Taga Roma 14:19; Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga Taga-Roma 15:13. The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. It has the imprimatur of Cardinal George Basil Hume. Tiberius Caesar Augustus, născut Tiberius Claudius Nero (16 noiembrie 42 î.Hr. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Pál levele a rómaiakhoz, más néven A rómaiakhoz írt levél vagy Római levél az Újszövetség hatodik könyve. Tampaknya surat ini merupakan surat terakhir Paulus yang ditulisnya di daerah Yunani. 5 Samakatuwid, ngayon na ipinahayag na tayong matuwid dahil sa pananampalataya,+ tamasahin natin ang kapayapaan+ sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo, 2 na sa pamamagitan din niya ay nakamit natin ang ating paglapit+ sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa di-sana-nararapat na kabaitang ito na kinatatayuan natin ngayon; at magbunyi tayo, salig sa pag … 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. "Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo" (Roma 15:13). Mga Romano 5:3 - At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Roma 5:3-5 Ang Salita ng Diyos (SND) 3 Hindi lang ito, kundi sa paghihirap ay nagmamalaki rin tayo dahil alam nating ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. Pál apostol valószínűleg Korinthoszban írta a levelet, Kr. The New Jerusalem Bible (NJB) has become the most widely used Roman Catholic Bible outside of the United States. 8Sapagka't sinasabi ko na si Cristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Dios, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Pál levele a rómaiakhoz, más néven A rómaiakhoz írt levél vagy Római levél az Újszövetség hatodik könyve. Alkitab Mobile SABDA™ -- Alkitab Online untuk Perangkat Mobile Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 14At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na ano pa't makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. Dalam surat ini terkesan bahwa tugas Paulus di kawasan Timur kekaisaran Romawi, antara lain untuk mengumpulkan dana bagi jemaat di Yerusalem, telah selesai. 33Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Tulad ng nasusulat, “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin,    At aawitan ko ang iyong pangalan.”, “Magalak kayo mga Hentil, kasama ng kanyang bayan!”, “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil,    lahat ng bansa ay magpuri sa kanya!”, “May isisilang sa angkan ni Jesse,    upang maghari sa mga Hentil;    siya ang kanilang magiging pag-asa.”. 15:13). Mga Taga-Roma 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kulcsszava és legfőbb fogalma a megigazulás.Ennek köszönhetően mind Augustinus, mind a lutheri reformáció számára a legfontosabb újszövetségi könyv volt. So I want you to run around that cir… MayroongMabuting Balita Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa… Mga Taga-Roma 12:12 Kung natatagpuan ninyo ang sarili ninyong pinanghihinaan ng loob dahil sa pabago-bagong balita tungkol sa Coronavirus, nasisiraan ng loob dahil sa social media, o nagagapi dahil sa suliranin sa pananalapi, hindi ka nag-iisa. Roma 15:13 Nawa ang Diyos ng pag-asa ay punan ka ng buong kagalakan at kapayapaan sa paniniwala, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay mapuno ka sa pag-asa. Surat Paulus Kepada Jemaat di Roma adalah salah satu surat yang terdapat di Alkitab Perjanjian Baru yang sangat diyakini sebagai tulisan asli Paulus. Roma 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. 26 Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. This category has only the following subcategory. 14 Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at punô ng kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. „Én jól tudom, hogy mi a szándékom veletek – ez Jehova * kijelentése. “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin. 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. 13. 20 Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. 7Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios. 1 Juan 4:21 Bruxería ye'l grupu de creencies, conocencies práutiques y actividaes atribuyíos a ciertes persones llamaes bruxes (esiste tamién la forma masculina, bruxos, anque ye menos frecuente) que tán supuestamente dotaes de ciertes habilidaes máxicu qu'empleguen cola cuenta de causar dañu. Sapagka't kung ang mga Gentil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. Mga Taga Roma 15:33 21 Subalit(F) tulad ng nasusulat, “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Romans 5 Peace with God Through Faith. The New Jerusalem Bible (NJB) is a Catholic translation of the Bible published in 1985. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. Bruxería ye'l grupu de creencies, conocencies práutiques y actividaes atribuyíos a ciertes persones llamaes bruxes (esiste tamién la forma masculina, bruxos, anque ye menos frecuente) que tán supuestamente dotaes de ciertes habilidaes máxicu qu'empleguen cola cuenta de causar dañu. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili, Ang Magandang Balita ay para rin sa mga Hentil. 32Upang sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan, at ako'y makipamahinga sa inyo. Romans 5 - NIV: Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. -- This Bible is now Public Domain. Amen. Answered . 27Oo, ito'y kalugodlugod sa kanila; at sila'y may utang na loob sa kanila. 30 Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. u. ... (Rom. "Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo" (Roma 15:13). Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ang sulat sa mga taga-Roma o Sulat sa mga Romano ay isa sa mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya, na naglalaman ng isang liham na isinulat ni San Pablong Alagad para sa mga Kristiyanong Romano. 15:13). Bieito II, nado en Roma [1] no século VII e finado na mesma cidade o 8 de maio de 685, foi papa da igrexa católica desde o 26 de xuño de 684 ata a súa morte [2 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … 1 Juan 4:11; At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. 3 Sapagkat maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit … ← Roma 15:13; Lucas 6:28 ... Galacia Hebreo Isaias Jeremias Juan Juan 1:5 Judas Kawikaan Lucas Lucas 6:28 Marcos Mateo Nahum Pahayag Panaghoy Roma Salmo Santiago Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Zefanias. 33 Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Mga Romano 15:13 - Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at(C) upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. 55-56-ban vagy 57-58-ban. 22Kaya't madalas namang napigil ako ng pagpariyan sa inyo: Roma. Then I came back to the kids, and I said, “Now, children, I want you to follow in my footsteps. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. The vision in Ephesians 2:5-6 goes a step beyond Romans (though it may … ... Mga tanong sa Tagalog Taoism Filipino Language and Culture History, Politics & Society. Roma. 4 Ang pagtitiis ay nagbubunga ng magandang ugali at ang magandang ugali ay nagbubunga ng pag-asa. 31 Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa'y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Siya nawa. Kung minsan, tila gumuguho na ang ating mundo, at hindi tayo … Kung minsan, tila gumuguho na ang ating mundo, at hindi tayo … ← Roma 15:13; Lucas 6:28 ... Galacia Hebreo Isaias Jeremias Juan Juan 1:5 Judas Kawikaan Lucas Lucas 6:28 Marcos Mateo Nahum Pahayag Panaghoy Roma Salmo Santiago Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Zefanias. Dalam surat ini terkesan bahwa tugas Paulus di kawasan Timur kekaisaran Romawi, antara lain untuk mengumpulkan dana bagi jemaat di Yerusalem, telah selesai. [a] Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Mga Taga Roma 15:33 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 15Nguni't sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Dios, 12At muli, sinasabi ni Isaias, Magkakaroon ng ugat kay Jesse, At siya'y lilitaw upang maghari sa mga Gentil; Ay sa kaniya magsisiasa ang mga Gentil. Mga Taga Roma 14:19; Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 27 Malugod(I) nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. Sign up here. 13 Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa … Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Roma 15:13 Nawa ang Diyos ng pag-asa ay punan ka ng buong kagalakan at kapayapaan sa paniniwala, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay mapuno ka sa pag-asa. Nagbubunga ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu (Roma 12:12; 15:13). Itinurong dahilan ni Pablo sa pagkatawag sa kanya bilang apostol ang pag-asa para sa walang hanggang kaluwalhatian (Tito 1:1-2). ). 32 Sa gayon, kung loloobin ng Diyos,[b] masaya akong makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong piling. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. 23 Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan, 24 inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. ... (Rom. 9At upang ang mga Gentil ay makaluwalhati sa Dios dahil sa kaniyang kahabagan; gaya ng nasusulat, Kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga Gentil. – Azt akarom, hogy békében legyetek, és ne érjen csapás benneteket. Mikânda na mutîndu "Italia" 5 mikânda kele na kati ya mutîndu yayi, 5 na kimvuka. 29 Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. Alan Ballou 5,680 views Sa katunayan, ito ang ikaanim sa mga liham na isinulat ni San Pablo, na palaging inuuna sa pagkakabanghay dahil sa kahalagahan ng mga nilalaman at paksa: ang kabuuruan ng Kristiyanismo. 5 Ipagkaloob nawa ng Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay nang may pagkakaisa ayon kay Cristo Jesus, 6 upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Romans 15 The Example of Christ. Ang sulat sa mga taga-Roma o Sulat sa mga Romano ay isa sa mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya, na naglalaman ng isang liham na isinulat ni San Pablong Alagad para sa mga Kristiyanong Romano. “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. 24Pagparoon ko sa Espana ay paririyan ako (sapagka't inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon, pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo). Looking for a fundamental understanding of the Bible? 16 videos Play all 45 Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga ROMA Magandang Balita Biblia What is Bearing Fruit (verses included) - Duration: 21:46. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin 16 upang maging lingkod ni Cristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga Hentil. 20Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi doon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba; 21Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. 17Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios. Romans 5 - NIV: Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. 4.. 48 Douglas Moo, Romans 1-8, The Wycliffe Exegetical Commentary, ed. 15 Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Tagalog (Filipino) German + David Tank ... and Caesar Augustus was on the throne. Tagalog (Filipino) German + David Tank ... and Caesar Augustus was on the throne. In his sermon, “Why Christ Had To Die,” author and pastor Stuart Briscoe says: Many years ago when the children were small, we went for a little drive in the lovely English countryside, and there was some fresh snow. Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Sa katunayan, ito ang ikaanim sa mga liham na isinulat ni San Pablo, na palaging inuuna sa pagkakabanghay dahil sa kahalagahan ng mga nilalaman at paksa: ang kabuuruan ng Kristiyanismo. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Nagbubunga ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu (Roma 12:12; 15:13). Tampaknya surat ini merupakan surat terakhir Paulus yang ditulisnya di daerah Yunani.